Admin, Author at Institute of Field roBOtics (FIBO) - Page 2 of 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ
event

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ดำเนินงานการพัฒนา…

ขอเชิญผู้สนใจรับชม FIBO Talk Series : การแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลักสูตรด้านหุ่นยนต์ระดับประเทศ ความต้อ…
กิจกรรมฝ่ายวิจัย

ครั้งแรกของไทย ฟีโบ้ลงนาม MoU ผ่านระบบควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกล ร่วมกับ 28 โรงเรียนเครือข่ายการพั…

ขอเชิญผู้สนใจรับชม FIBO Talk Series : การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ สร้างระบบเกษตรอัจฉริยะต่…

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญผู้สนใจรับชม FIBO …