ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรจากภาคเอกชนหลักสูตร NON-DEGREE หัวข้อ IIOT - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรจากภาคเอกชนหลักสูตร NON-DEGREE หัวข้อ IIOT

โครงการส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน และพัฒนานวัตกร/นักวิจัย/วิศวกร/วิสาหกิจเริ่มต้นด้านวิทยาการหุ่นยนต์

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรจากภาคเอกชนหลักสูตร Non-degree หัวข้อ IIoT

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรมรวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีความสนใจเทคโนโลยีไอโอทีสำหรับอุตสาหกรรม (Industrial Internet of Things: IIoT) เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาจริงในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม

หัวข้ออบรม

🔸เทคโนโลยีไอโอทีสำหรับภาคอุตสาหกรรม (Industrial Internet of Things: IIoT)
🔸การประยุกต์ใช้ระบบฝังตัว (Embedded System) ร่วมกับ IIoT
🔸การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Augmented Reality: AR) ร่วมกับ IIoT
🔸การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์วิชั่น (Computer Vision) ร่วมกับ IIoT
🔸การบูรณาการระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ ร่วมกับ IIoT

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

>> สมัครเข้าร่วมโครงการ (รับผู้เข้าร่วมการอบรม 25 คน)

ประกาศผลการรับสมัคร : วันที่ 19 มกราคม 2564

การจัดอบรม : ทุกวันอาทิตย์ 08.30-16.30 น. (จำนวน 7 ครั้ง)
ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 7 มีนาคม 2564 ทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Discord และ Zoom

*การฝึกอบรมมีค่าใช้จ่ายในส่วนของอุปกรณ์ประกอบการอบรม ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมต้องจัดซื้อด้วยตนเอง

*ผู้เข้าร่วมการอบรมที่มีชั่วโมงเรียนสะสมมากกว่า 70% จะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณชวิศร สัมฤทธิ์ 📞 0971315449 ✉️ Chawisorn.s@mail.kmutt.ac.th

 

Categories: event,กิจกรรมฟีโบ้,ข่าวและกิจกรรม