ครั้งแรกของไทย! ฟีโบ้ผุดไอเดียลงนาม MoU ผ่านระบบควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกล ร่วมกับ 28 โรงเรียนเครือข่าย - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย

ครั้งแรกของไทย! ฟีโบ้ผุดไอเดียลงนาม MoU ผ่านระบบควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกล ร่วมกับ 28 โรงเรียนเครือข่าย

 

รั้งแรกของไทย ฟีโบ้ลงนาม MoU ผ่านระบบควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกล ร่วมกับ 28 โรงเรียนเครือข่ายการพัฒนาด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Tele-signing of FIBO-School Consortium MoU) ภายใต้การสนับสนุนของโครงการ AI/Robotics for All สังกัดหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เครือข่ายการพัฒนาด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของโรงเรียน (FIBO-School Consortium) กับ 28 โรงเรียนมัธยมชั้นนำ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบโมดูลด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้กับโรงเรียนเครือข่าย ให้มีแผนการดำเนินการ การพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ มีหลักสูตรเฉพาะ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบูรณาการความรู้ การพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อีกทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนเครือข่ายฯ และ มจธ. การลงนามความร่วมมือกันในครั้งนี้ เป็นการลงนามครั้งที่ 3 ทำให้ปัจจุบันมีโรงเรียนเครือข่ายที่มีความร่วมมือฯ กับฟีโบ้แล้ว จำนวน 56 โรงเรียน (พ.ศ. 2562 – 2564)

ในพิธีลงนามฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการฟีโบ้ กล่าวต้อนรับ แนะนำสถาบันฯ และกล่าวถึงเจตนารมณ์ รวมทั้งรายละเอียดของโครงการความร่วมมือที่เน้นย้ำการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของการจัดการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์ระหว่างโรงเรียน โดยมีฟีโบ้เป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรม จากนั้นผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้พิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา โดยเป็นการลงนามรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกล (Tele-signing of FIBO-School Consortium MoU) เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และ IoT มาใช้ในการลงนาม นับเป็นการดำเนินการในรูปแบบที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการเตรียมการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุคแห่งความปกติถัดไป (Next Normal) อีกด้วย

พิธีลงนามเครือข่ายการพัฒนาด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รูปแบบออนไลน์ จัดเมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 มีผู้บริหารและคณาจารย์ของสถานศึกษาทั้ง 27 แห่ง เข้าร่วมในพิธี ประกอบด้วย (1) โรงเรียนจิตรลดา (2) โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (3) โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว (4) โรงเรียนชลกันยานุกูล (5) โรงเรียนดรุณสิขาลัย (6) โรงเรียนเทพลีลา (7) โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ( 8 ) โรงเรียนนครพนมวิทยาคม (9) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา (10) โรงเรียนบางกะปิ (11) โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร (12) โรงเรียนมารีวิทย์ (13) โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ (14) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (15) โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (16) โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ (17) โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม) (18) โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ (19) โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว (20) โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน (21) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยเพชรบุรี (22) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี (23) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนบุรี (24) โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (25) โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (26) โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (27) โรงเรียนวัดสุทธิวราราม และ (28) โรงเรียนวัดป่าประดู่

Categories: กิจกรรมฝ่ายวิจัย,กิจกรรมฟีโบ้,ข่าวและกิจกรรม