พิธีลงนามความร่วมมือ FIBO และกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

พิธีลงนามความร่วมมือ FIBO และกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์

วันที่จัดกิจกรรม : 31 กรกฎาคม 2562

สถานที่จัดกิจกรรม : อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ.

ผู้จัดกิจกรรม : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” ระหว่างสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนร่องคำ สำนักงานห้องเรียนวิศว์ – วิทย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนอัสสัมชัญ จัดขึ้น ณ โถง ชั้น 6 อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม กล่าวแสดงความยินดีกับโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้น ผศ.ดร.อรพดี  จูฉิม ประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กล่าวถึงรายละเอียดกิจกรรมความร่วมมือ โดยความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือกันด้านการศึกษาและยกระดับคุณภาพทางวิชาการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของโรงเรียนในเครือข่ายวิศวกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นส่วนเสริมการพัฒนากำลังคนและสร้างองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอันจะเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

Categories: กิจกรรมฝ่ายการศึกษา,ข่าวและกิจกรรม