ฟีโบ้จัดงาน “FIBO Career Day 2019” ค้นพบวิศวกรที่ใช่ ได้งานที่ชอบ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

ฟีโบ้จัดงาน “FIBO Career Day 2019” ค้นพบวิศวกรที่ใช่ ได้งานที่ชอบ

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) จัดงาน FIBO Career Day 2019 เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพผ่านการนำเสนอผลงาน Senior Thesis และ Co-op เสริมสร้างความมั่นใจในการนำเสนอ (Presentation Skill) FIBO Career Day ยังเป็นพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้พบปะกับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเพื่อพิจารณารับนักศึกษาเข้าทำงานต่อในอนาคต อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี-โท-เอก ของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจได้รับทราบ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการจัดแสดงโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จำนวน 37 โครงงาน พร้อมทั้งการออกบูธรับสมัครงานของบริษัทชั้นนำ รวม 37 บริษัท มีผู้สนใจจากภาคเอกชน สถาบันการศึกษา บุคลากรและนักศึกษา มจธ. เข้าร่วมงานกว่า 350 คน โอกาสนี้ สถาบันฯ ได้ต้อนรับคณะสภาคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมงาน เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณ ชั้น 4 อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ด้วย

Categories: กิจกรรมฝ่ายการศึกษา,ข่าวและกิจกรรม