ฟีโบ้จัดโครงการกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทัศนคติด้านบวก - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

ฟีโบ้จัดโครงการกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทัศนคติด้านบวก

คิด+

ฟีโบ้จัดโครงการกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทัศนคติด้านบวก นำโดย ดร. ชนิกานต์  ว่องวิริยะวงศ์  และนักศึกษษระดับปริญญาตรี ในวันที่  9-10 กรกฎาคม 2559 ณ ชุมชนบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความอดทน สามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมและตนเองได้ รักการเรียนรู้ และรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น โดยมีวิทยากร คุณอรรถกร ใจโทน เกริ่นถึงจุดประสงค์เบื้องต้นของการมาเรียนรู้จากชาวนาคือ คุณสนิท ทิพย์นางรอง หรือ น้าน้อย แกนนำชุมชนเล็ก ๆ คนหนึ่ง ที่พยายามแก้ปัญหาชีวิตและหนี้สินครัวเรือน โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ด้วยการลงมือทำบัญชีครัวเรือน การวางแผนอาชีพ การวางแผนปลดหนี้ รวมถึงการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในชุมชน ซึ่งทำให้น้าน้อย ชาวบ้านบางส่วน รวมถึงกลุ่มเยาวชน ที่เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้ เกิดการพัฒนาศักยภาพตนเอง และเริ่มมีบทบาทเป็นผู้นำชุมชนในการคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ

 

Categories: กิจกรรมนักศึกษา,กิจกรรมฝ่ายการศึกษา,ข่าวและกิจกรรม