ฟีโบ้จัดโครงการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

ฟีโบ้จัดโครงการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

IMG_1561DSC_9578
ฟีโบ้จัดโครงการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ของสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยจัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม และหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และอบรมความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนระดับอุดมศึกษา เพื่อให้มีทักษะที่จำเป็นช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาต่างชั้นปี รวมไปถึงรู้จักบริการต่างๆสำหรับนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย และ มีระบบความคิดที่มีเหตุผล เปิดใจรับฟัง สามารถระดมความคิดร่วมกับผู้อื่น และใช้มุมมองที่แตกต่างในแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล

Categories: กิจกรรมนักศึกษา,กิจกรรมฝ่ายการศึกษา,ข่าวและกิจกรรม