ฟีโบ้พัฒนาหุ่นยนต์สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจหาวัตถุระเบิด ลดความเสี่ยงการสูญเสีย - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

ฟีโบ้พัฒนาหุ่นยนต์สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจหาวัตถุระเบิด ลดความเสี่ยงการสูญเสีย

‘หุ่นยนต์สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย’ พัฒนาโดยทีมวิศวกรสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้โครงการวิจัย “ระบบสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย โดยใช้หุ่นยนต์และอากาศยานไร้คนขับ” ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีกรมสรรพาวุธทหารบกเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาและผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัย เข้าดำเนินการทดสอบภาคสนามร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้งาน (EOD) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ณ คลังแสงที่ 6 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ต.อ่างทอง จ.ราชบุรี
หุ่นยนต์สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย ถูกออกแบบให้มีน้ำหนักน้อย สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เคลื่อนที่ได้บนพื้นราบ ทางชัน และขึ้น-ลงบันได เล็งลงพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจตรวจสอบ และตรวจหาวัตถุระเบิด ลดปัจจัยความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้กับประชาชน

Categories: กิจกรรมฝ่ายอุตสาหกรรม,ข่าวและกิจกรรม