ฟีโบ้อบรมบุคลากรต้นแบบ ในโครงการพัฒนาบุคลากรต้นแบบเพื่อผลิตบุคลากรรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

ฟีโบ้อบรมบุคลากรต้นแบบ ในโครงการพัฒนาบุคลากรต้นแบบเพื่อผลิตบุคลากรรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

วันที่จัดกิจกรรม : 4 – 29 มีนาคม 2562

สถานที่จัดกิจกรรม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้จัดกิจกรรม : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถาบันวิทยากรหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. โดย รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ และ ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการนานาชาติ เปิดการอบรมบุคลากรต้นแบบ ในโครงการพัฒนาบุคลากรต้นแบบเพื่อผลิตบุคลากรรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) สาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมิต และสาขาโลจิสติกส์ โดยมีบุคลากรต้นแบบ จาก 13 วิทยาลัย เข้าร่วมการอบรม

Categories: กิจกรรมฝ่ายอุตสาหกรรม,ข่าวและกิจกรรม