ฟีโบ้ รับสมัครวิศวกร 4 ตำแหน่ง - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ไทย
  • อังกฤษ

ฟีโบ้ รับสมัครวิศวกร 4 ตำแหน่ง

ฟีโบ้รับสมัคร ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรซอฟแวร์ 2 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

ฝ่ายอุตสาหกรรม สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบ และพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ให้กับทั้งภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด, วิศวกรรมเมคคาโทรนิคส์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. สามารถออกแบบซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานการออกแบบซอฟต์แวร์ในปัจจุบันได้
 3. สามารถพัฒนาซอฟแวร์สำหรับควบคุมระบบอัตโนมัติโดยใช้ ภาษา C/C++ และ/หรือ LabVIEW ได้
 4. สามารถพัฒนาซอฟแวร์สำหรับการสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติได้ โดยใช้ Standard Communication Approach เช่น TCP, UDP, RS232, RS485/RS422
 5. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Sensor และ Actuator สำหรับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 6. หากมีทักษะในด้านต่อไปนี้ (ด้านใดด้านหนึ่ง หรือมากกว่า) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจและใส่ใจในเรื่องของการทำ Reusable Software Library
 • มีความสามารถในการออกแบบ Software Framework สำหรับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 • มีความรู้ความเข้าใจในงานด้าน Machine Vision
 • มีความรู้ความเข้าใจในงานด้าน Mobile Robot
 • มีความรู้ความเข้าใจในงานด้าน Automation System
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล และสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ในการ Manipulation ข้อมูลได้ เช่น การ Query, การ Insert ข้อมูล เป็นต้น
 1. สามารถทำงานนอกสถานที่ และนอกเวลาทำการได้ (ในบางครั้ง)
 2. มีอัธยาศัยดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
 3. สามารถทำงานเป็นทีมและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
 4. สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีไหวพริบในการตัดสินใจ มีความกระตือรือร้นและมีความคิดสร้างสรรค์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบ และพัฒนาซอฟแวร์สำหรับเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • วิเคราะห์กระบวนการและให้คำปรึกษาแนะนำในงานด้านวิศวกรรมซอฟแวร์ร่วมกับทีม เพื่อการออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติในโครงการต่างๆ
 • วางแผนงาน ปฏิบัติงาน ควบคุมงาน วิเคราะห์ปัญหา และปรับปรุงแก้ไขงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดและมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

——————————————————————————————————————————————————————–

 ฟีโบ้รับสมัคร ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์ 2 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

ฝ่ายอุตสาหกรรม สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบ และพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ให้กับทั้งภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าสำหรับงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้
 • สามารถอ่านและเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Schematic Diagram) แบบไฟฟ้า (Electrical Wiring Diagram) สำหรับงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้
 • สามารถใช้ซอฟแวร์ต่อไปนี้ ซอฟแวร์ใดซอฟแวร์หนึ่งหรือมากกว่า สำหรับเขียนหรือปรับแก้แบบไฟฟ้าได้
 • Solidworks Electrical
 • Autodesk Electrical
 • Altium Designer
 • Microsoft Visio
 • สามารถเดินสายไฟฟ้าและตรวจสอบความถูกต้องของสายไฟฟ้าตามแบบได้
 • สามารถประกอบและตรวจสอบความถูกต้องของการประกอบแผ่นพิมพ์วงจร (Printed Circuit Board, PCB) ตามแบบได้
 • สามารถสืบค้นแหล่งจำหน่าย และประมาณการงบประมาณอุปกรณ์ไฟฟ้าตามแบบได้
 • หากมีทักษะในด้านต่อไปนี้ (ด้านใดด้านหนึ่ง หรือมากกว่า) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจในเรื่อง Sensor และ Actuator สำหรับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการเลือก Connector การเชื่อมต่อสัญญาณไฟฟ้าสำหรับงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 • สามารถเขียนโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติได้
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ และนอกเวลาทำการได้ (ในบางครั้ง)
 • มีอัธยาศัยดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
 • สามารถทำงานเป็นทีมและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีไหวพริบในการตัดสินใจ มีความกระตือรือร้นและมีความคิดสร้างสรรค์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบ อ่านและเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และแบบวงจรไฟฟ้าสำหรับเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • วิเคราะห์กระบวนการและให้คำปรึกษาแนะนำในงานด้านวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์ร่วมกับทีม เพื่อการออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติในโครงการต่างๆ
 • วางแผนงาน ปฏิบัติงาน ควบคุมงาน วิเคราะห์ปัญหา และปรับปรุงแก้ไขงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดและมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

———————————————————————————————————————————————————————-

วิธีการสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเอง ที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140
 2. สมัครทาง E-mail: hr@fibo.kmutt.ac.th
 3. ทางไปรษณีย์ มาที่

ฝ่ายบุคคล

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร 10140

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2470-9691 หรือ hr@fibo.kmutt.ac.th (คุณกาญจนา)

Categories: กิจกรรมฝ่ายอุตสาหกรรม,ข่าวและกิจกรรม