มจธ. ส่งมอบต้นแบบจุดตรวจโควิด-19 จากตู้โทรศัพท์สาธารณะ ให้กับ บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน) - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย

มจธ. ส่งมอบต้นแบบจุดตรวจโควิด-19 จากตู้โทรศัพท์สาธารณะ ให้กับ บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดให้มีพิธีส่งมอบต้นแบบจุดตรวจโควิด-19 จากตู้โทรศัพท์สาธารณะ ภายใต้โครงการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมี อาจารย์สุนารี ลาวัลยะวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นหัวหน้าโครงการ การส่งมอบต้นแบบจุดตรวจโควิด -19 จากตู้โทรศัพท์สาธารณะให้กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ ส่งมอบจำนวน 2 ชุด 4 ตู้ เพื่อทางทีโอที นำผลงานต้นแบบไปดำเนินการผลิตเพื่อการใช้งานจริง และสามารถส่งต่อเพื่อสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาล สถานีอนามัย ในจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลความช่วยเหลือทางการแพทย์ และพื้นที่ชายแดนที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 จากการติดต่อกับประเทศกลุ่มเสี่ยง และเพื่อให้โรงพยาบาลเหล่านั้นนำต้นแบบผลงานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประเทศได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยอย่างแท้จริง โดยได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาโครงการ รศ. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม และอาจารย์ไมเคิล ปริพล ตั้งตรงจิตร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นผู้ส่งมอบผลงาน และนายทินกร นาทองลาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารโครงข่าย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ โดยมีคณะทำงานจากทางสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม และทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มจธ. รวมทั้งคณะผู้บริหารและบุคลากรจากทั้งสองฝ่าย เป็นสักขีพยาน
โอกาสนี้ คณะทำงานจากทางสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ได้สาธิตการใช้งาน การดูแลรักษา การขนส่ง เคลื่อนย้าย รวมถึงการติดตั้งและถอดประกอบจุดตรวจโควิด-19 จากตู้โทรศัพท์สาธารณะ แก่ตัวแทนจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อที่จะสามารถส่งต่อและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้งาน บำรุงรักษา ของจุดตรวจฯ นี้ แก่โรงพยาบาลที่จะส่งมอบได้อย่างถูกต้องต่อไป

Categories: event,กิจกรรมฝ่ายอุตสาหกรรม,กิจกรรมฟีโบ้,ข่าวและกิจกรรม,งานบริการอุตสาหกรรม