รับชม FIBO Talk Series : การส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคนเพื่อขับเคลื่อนชาติ ภายใต้โครงการ AI/Robotics for All - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย

รับชม FIBO Talk Series : การส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคนเพื่อขับเคลื่อนชาติ ภายใต้โครงการ AI/Robotics for All

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญผู้สนใจรับชม FIBO Talk Series : การส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคนเพื่อขับเคลื่อนชาติ ภายใต้โครงการ AI/Robotics for All

โดยจะมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
ความสำคัญของวิทยาการหุ่นยนต์
การพัฒนากำลังคนและเทคโนโลยีด้านวิทยาการหุ่นยนต์
ภาพรวมโครงการ AI/Robotics for All
กิจกรรมโครงการ AI/Robotics for All

บรรยายโดย รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการฟีโบ้ / หัวหน้าโครงการ AI/Robotics for All

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 – 20.00 น. ในรูปแบบ FACEBOOK LIVE ทางเพจ FIBO AI/Robotics for All คลิ๊กชมไลฟ์

Categories: ข่าวและกิจกรรม