โครงการจัดสร้างระบบอัตโนมัติเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตอุปกรณ์ที่พักของชุดหัวอ่าน Hard Disk Drive (RAMP) - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการจัดสร้างระบบอัตโนมัติเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตอุปกรณ์ที่พักของชุดหัวอ่าน Hard Disk Drive (RAMP)

ดำเนินการให้กับ : บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้ผลิตอุปกรณ์ที่มีความละเอียดสูงเพื่อนำไปใช้ในชุดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ (Hard Disk Drive) ที่มีชื่อเสียงชั้นนำของประเทศไทยได้มีการวางแผนเพิ่มอัตราการผลิตอุปกรณ์ที่พักของชุดหัวอ่าน Hard Disk Drive (RAMP)เป็นสองเท่าของอัตราการผลิตเดิมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินค้าของลูกค้า  ทั้งนี้ได้วางใจให้สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) จัดสร้างระบบอัตโนมัติเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตอุปกรณ์ที่พักของชุดหัวอ่าน Hard Disk Drive (RAMP) โดยมีขอบข่ายของงานคือ

1.ศึกษาและออกแบบผังรวมของระบบที่จัดสร้างขึ้น

2. ออกแบบโครงสร้างและระบบทางกลของระบบ

3.ออกแบบระบบควบคุมและระบบติดต่อกับผู้ใช้งาน

4. ควบคุมการจัดสร้าง ประกอบ และทดสอบการทำงานของระบบ

Categories: ผลงานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต