โครงการจ้างผลิตหุ่นยนต์ตรวจค้นทุ่นหรือวัตถุระเบิด - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการจ้างผลิตหุ่นยนต์ตรวจค้นทุ่นหรือวัตถุระเบิด

ดำเนินการให้กับ  :  กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี

ปัจจุบันการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการตรวจเจอทุ่นระเบิดคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยภารกิจในการตรวจสอบพื้นที่จำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมาก และเสี่ยงต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ดังนั้นทางสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม จึงได้เสนอวิธีการสำรวจพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการตรวจเจอทุ่นระเบิด โดยการใช้ “หุ่นยนต์สำรวจและตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุระเบิด” เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการตรวจสอบและเก็บกู้ระเบิด และลดความเสี่ยงในการตรวจสอบและเก็บกู้ระเบิด

ดังนั้น กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จึงได้มอบหมายให้สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ดำเนินการพัฒนาหุ่นยนต์ตรวจค้นทุ่นหรือวัตถุระเบิดขึ้น โดยโครงการจะเป็นการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภาพในการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ และตรวจหา ทุ่นระเบิดหรือวัตถุระเบิด เพื่อทดแทนการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการ ภายใต้แนวความคิดของความต้องการลดความเสี่ยงและความสูญเสียอันจะเกิดกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของการพบวัตถุระเบิด รวมทั้งอันตรายอันจะเกิดขึ้นได้กับประชาชนโดยทั่วไป

Document

Categories: งานบริการอุตสาหกรรม,ผลงานด้านหุ่นยนค์ภาคสนาม