โครงการที่ปรึกษาเพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลรัฐวิสาหกิจเข้าสู่ระบบ GFMIS-SOE ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการที่ปรึกษาเพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลรัฐวิสาหกิจเข้าสู่ระบบ GFMIS-SOE ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ดำเนินการให้กับ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ด้วยภารกิจซึ่งทาง สคร. ต้องทำการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างรัฐวิสาหกิจต่างๆ และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE) สำหรับการตัดสินใจที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและรวดเร็ว เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารสามารถกำหนดนโยบายและมาตรการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งปัจจุบันพบปัญหาในการนำข้อมูลจากฐานข้อมูล GFMIS-SOE มาทำการวิเคราะห์สถานะและประสิทธิผลของรัฐวิสาหกิจต่างๆ เนื่องจากข้อมูลจากรัฐวิสาหกิจเข้ามาล่าช้าและไม่ครบถ้วน ประกอบกับการนำข้อมูลออกจากฐานข้อมูล GFMIS-SOE มาทำการวิเคราะห์มีความล่าช้าและไม่ทันเวลา

ด้วยเหตุนี้ ทางสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม จึงได้รับมอบหมายให้นำเสนอแนวทางการแก้ไขและให้คำปรึกษา ในการออกแบบและแนะนำวิธีการปรับปรุงโครงสร้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การทำงานของโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในเบื้องต้นสถาบันได้ทำการออกแบบรูปแบบการนำเข้าข้อมูลของรัฐวิสาหกิจให้มีความรวดเร็วและมีความถูกต้องมากขึ้น เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม ตามความต้องการในขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. ทั้งนี้ในโครงการได้มีรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องจำนวน 5 แห่งในโครงการระยะที่ 1 และอีกจำนวน 10 แห่งในโครงการระยะที่ 2

Categories: ผลงานด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ