โครงการพัฒนา Mobile Platform ของ AGV ต้นแบบ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการพัฒนา Mobile Platform ของ AGV ต้นแบบ

ดำเนินการให้กับ : บริษัท เฟมโตบิท ออโตเมชั่น จำกัด

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ได้รับดำเนินการพัฒนา Mobile Platform ของ AGV ต้นแบบสำหรับนำไปใช้ในกระบวนผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม โดยโครงการเป็นการพัฒนาโครงสร้างการขับเคลื่อนพื้นฐานของ AGV ต้นแบบ สำหรับใช้ในงานขนส่งชิ้นงานภายในโรงงานแบบปิด รวมถึงการพัฒนาซอฟแวร์ระบบนำทางและระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของ AGV ให้สามารถเคลื่อนที่เพื่อขนส่งชิ้นงานไปตามสถานีต่างๆ ของสายการผลิตโดยอัตโนมัติ

Categories: ผลงานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต