โครงการระบบการอ่านและวิเคราะห์ค่าแรงบิดจากเครื่อง HIOKI Wave comparator - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการระบบการอ่านและวิเคราะห์ค่าแรงบิดจากเครื่อง HIOKI Wave comparator

ดำเนินการให้กับ : บริษัท มินิแบร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทมินิแบร์(ประเทศไทย)จำกัด ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรกลที่มีความแม่นยำสูงให้กับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำข้อมูลจากการตรวจสอบ Ball bearing มาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต  ทางบริษัทจึงร่วมมือกับทางฟีโบ้พัฒนาระบบการอ่านและการวิเคราะห์ค่าแรงบิดโดยใช้ข้อมูล Max, Min, Average และ Peak-to-Peak ของข้อมูลที่วัดได้  ผลการวิเคราะห์ที่ได้รับจะบ่งชี้ถึงข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต โครงการแบ่งออกเป็น 2 แผนงานหลัก โดยแผนงานแรกจะเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลของเครื่อง Wave comparator และการออกแบบจัดวางเครือข่ายเครื่อง Wave comparator จำนวน 150 เครื่อง โดยมี Server กลางเก็บข้อมูลทั้งหมด และแผนงานที่สอง เป็นการออกแบบและจัดทำโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

Categories: ผลงานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต