โครงการสร้างเครื่องตัดเนื้อด้วยน้ำแรงดันสูง - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการสร้างเครื่องตัดเนื้อด้วยน้ำแรงดันสูง

ดำเนินการให้กับ  :  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีความร่วมมือกับ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ซึ่งส่วนหนึ่งของความร่วมมือนี้ ทาง บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ให้ความสนใจในการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของบริษัทฯ และประกอบกับให้ความไว้วางใจในศักยภาพของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) จึงมอบหมายให้ดำเนินงานในการพัฒนาต้นแบบระบบอัตโนมัติสำหรับนำไปใช้ในกระบวนการผลิตของ CPF เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น ช่วยลดความสูญเสียด้านบุคลากร เวลา และงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องจักรที่มีราคาสูง อันนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตโดยรวมของบริษัทฯ และส่งผลให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น

Categories: ผลงานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต