โครงการหุ่นยนต์หยิบยางแท่งแบบอัตโนมัติ (Auto Rubber Loading Machine: ARM) - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการหุ่นยนต์หยิบยางแท่งแบบอัตโนมัติ (Auto Rubber Loading Machine: ARM)

ดำเนินการให้กับ : บริษัทผู้จำหน่ายและส่งออกยางพารา

กระบวนการผลิตยางแท่งปัจจุบันใช้แรงงานคนดึงยางแท่งออกจากกระบะ เมื่อทำงานเป็นเวลานานคนงานจะเกิดความเมื่อยล้า ทางทีมงานจึงได้ทำการวิจัย ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ขึ้นเพื่อนำมาใช้ทดแทนแรงงานคน โดยทางทีมงานได้วิจัยและสร้างหุ่นยนต์ที่มีหัวจับยางแท่งได้ครั้งละห้าหัว เคลื่อนที่ได้ทั้งในแนวระนาบและแนวดิ่ง โดยสามารถหยิบยางแท่งและนำไปวางบนสายพานเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตขั้นต่อไป

Categories: ผลงานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต