โครงการออกแบบฉนวนโฟมรองท่อแบบอัตโนมัติ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการออกแบบฉนวนโฟมรองท่อแบบอัตโนมัติ

โครงการออกแบบฉนวนโฟมรองท่อแบบอัตโนมัติ

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด มีการใช้เครื่องตัดฉนวนโฟมรองท่อซึ่งต้องใช้ความสามารถของผู้ปฎิบัติงานค่อนข้างสูงและปัจจุบันหาแรงงานได้ยาก ทางบริษัทจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติขั้นทดแทน จึงให้ทางสถาบันฯ ดำเนินการศึกษาและออกแบบระบบตัดฉนวนโฟมรองท่อแบบอัตโนมัติ เพื่อใช้ในกระบวนการตัดฉนวนโฟมรองท่อให้มีขนาดที่แม่นยำและมีความยืดหยุ่นต่อชิ้นงานที่หลากหลาย อีกทั้งต้องการให้ระบบที่ออกแบบสามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้การผลิตมีกำลังการผลิตที่มากขึ้นและสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐานของการผลิตชิ้นงาน เพื่มความสามารถในการผลิตและลดความยุ่งยากของการปฎิบัติงานให้ง่ายขึ้น

Categories: ผลงานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต