โครงการออกแบบและพัฒนาสายการผลิตระบบจัดเรียงอาหารกระป๋อง - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการออกแบบและพัฒนาสายการผลิตระบบจัดเรียงอาหารกระป๋อง

ดำเนินการให้กับ : บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) มีความต้องการในการปรับปรุงระบบกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้แรงงานคน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดความผิดพลาดและลดต้นทุนในการผลิตมาโดยตลอด ซึ่งกระบวนการจัดเรียงอาหารกระป๋องนั้นนั้นเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ยังต้องใช้แรงงานคนอยู่ การนำหุ่นยนต์แต่เพียงอย่างเดียวมาใช้งานนั้น อาจลดแรงงานคนได้จริงแต่ต้นทุนสำหรับการลงทุนนั้นสูงมากจึงไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน

ด้วยความต้องการที่กล่าวมาข้างต้นทางสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ จึงได้เสนอแนวความคิดในการออกแบบสายการผลิตระบบจัดเรียงอาหารกระป๋องโดยลดการใช้หุ่นยนต์แขนกลขนาดใหญ่ซึ่งมีราคาแพงลง แต่ใช้กลไกช่วยในการลำเลียงและจัดเรียงอาหารกระป๋องเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่ต่ำกว่าระบบที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ หรือระบบที่ใช้หุ่นยนต์แต่เพียงอย่างเดียว เพื่อให้มีความเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน

Categories: ผลงานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต