โครงการออกแบบและสร้างต้นแบบสายการผลิตอัตโนมัติเพื่อการผลิต HSA. - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการออกแบบและสร้างต้นแบบสายการผลิตอัตโนมัติเพื่อการผลิต HSA.

ดำเนินการให้กับ : I / UCRC มจธ. และ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการนี้ครอบคลุมการดำเนินการทั้งการออกแบบและการสร้างต้นแบบของสายการประกอบ HAS แบบกึ่งอัตโนมัติ โดยเป็นการออกแบบที่เน้นการใช้ชุดอุปกรณ์จากระบบ Manual เดิมที่ใช้อยู่ มาทำการจัดเข้าชุดเป็นโมดูล ซึ่งมีระบบสายพานส่งงานไปตามเครื่องจักรตามลำดับขั้นตอนของสายการผลิต HSA ทุกขั้นตอน โดยเครื่องจักรสำหรับแต่ละกระบวนการถูกออกแบบให้อยู่ในลักษณะของ Generic Cell เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการบำรุงรักษา ลักษณะของ Automation Line โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง WD, NECTEC, FIBO, และบริษัท SMEs 4 บริษัท ซึ่ง SMEs เหล่านี้ทำงานร่วมกันภายใต้ชื่อ TH-Alliance ภายใต้วัตถุประสงค์คือ

  • สำหรับ WD เป็นการสร้างองค์ความรู้ในการสร้างเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติที่ครอบคลุมกระบวนการผลิตทั้งหมดของ HSA สำหรับ Hard disk ขนาด 2.5 นิ้ว และสามารถปรับปรุง/พัฒนาให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในอนาคตได้

สำหรับ NECTEC เป็นการช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศ ให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการผลิตชิ้นส่วนที่ความละเอียดและความแม่นยำสูง ซึ่งเป็นการส่งเสริมการถ่ายโอนเทคโนโนาบุคลากรของบริษัทให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนา ซึ่งต่อไปบุคลากรเหล่านี้จะเป็นกลุ่มคนสำคัญของบริษัทในการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่อไปเกิดการเผยแพร่และถ่ายโอนเทคโนโลยีด้านการผลิตชิ้นส่วน Hard Disk ในแวดงวอุตสาหกรรมของไทย รวมถึงนักวิชาการและวิศวกรชาวลยีจากต่างประเทศและจากสถาบันการศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมในประเทศอีกทางหนึ่งสำหรับมหาวิทยาลัย เป็นการสร้างบุคลกร ให้มีความรู้และความเข้าใจในการสร้างเครื่องจักรสำหรับการสร้างชิ้นส่วนที่ความละเอียดและแม่นยำสูง และเข้าใจกระบวนการเขียนชุดคำสั่งควบคุมเครื่องจักรให้มีมาตรฐานเทียบเท่าต่างประเทศ

สำหรับบริษัท SMEs ต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ เป็นการพัฒไทย 

Categories: ผลงานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต