โครงการออกแบบและสร้าง อากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการออกแบบและสร้าง อากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก

ชื่อผลงาน โครงการออกแบบและสร้างอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก
Design and Construction of Small UAV
ชื่อผู้วิจัย รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผศ.ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ
นายรุ่งโรจน์ หวังเกียรติ นายพีร์ ศรีวารีรัตน์
แหล่งให้ทุน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
ปีที่เผยแพร่ผลงาน ธันวาคม 2554
คำสำคัญ อากาศยานไร้นักบิน

บทคัดย่อ
ด้วยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. มีพันธกิจหลักในการวางแผนและจัดการทรัพยากรน้ำ มีความต้องการที่จะศึกษาและพัฒนารูปแบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจ เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลจากมุมสูง สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) จึงร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ และคณะผู้วิจัยในโครงการ ดำเนินงานออกแบบและสร้างอากาศยาน    ไร้นักบินขนาดเล็กเพื่อช่วยในการสำรวจพื้นที่จากที่สูง โดยอากาศยานไร้นักบินฯ จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้ในภารกิจติดตามและวางแผนสำหรับงานด้านการติดตั้งและ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโทรมาตรในพื้นที่ภาคสนาม การติดตามและจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการเกิดภัยพิบัติ นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนที่ความละเอียดสูง

(ระยะที่ 2) ภาพถ่ายจากทางอากาศเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยในการจัดการและวางแผนการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ โดยปกติการเก็บข้อมูลมักใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม ซึ่งมีราคาสูง ความละเอียดของภาพต่ำและไม่สามารถบันทึกภาพผ่านบริเวณที่มีชั้นบรรยากาศหนา แน่นได้สำหรับการถ่ายภาพจากเครื่องบิน ถึงแม้ว่าจะให้ภาพที่มีความละเอียดสูงกว่าภาพถ่ายจากดาวเทียม ยังมีราคาในการปฏิบัติการต่อครั้งค่อนข้างสูง ดังนั้น ทางสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (สถาบันฯ) จึงได้นำเสนอเทคโนโลยีอากาศยานไร้นักบิน (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) มาทดแทนการดำเนินงานดังกล่าว โดยมีสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) เป็นผู้ใช้งาน โครงการนี้เป็นโครงการที่พัฒนาต่อยอดมาจากโครงการ UAV เดิมที่ได้เคยดำเนินงานร่วมกับ สสนก. เน้นการวิจัยและพัฒนา UAV ให้มีความสามารถในการบินนานขึ้นควบคู่กับการพัฒนาอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติ ภารกิจจริง

ข้อมูลเพิ่มเติม

Categories: งานวิจัยตีพิมพ์