โครงการเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ 2 แกน (Automatic System for Part Assembly) - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ 2 แกน (Automatic System for Part Assembly)

ดำเนินการให้กับ  : บริษัท ซัมมิท ออโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด

บริษัท ออโต ซัมมิทบอร์ดี้ ได้ร่วมมือกับทางฟีโบ้ ในการทำวิจัยและพัฒนาร่วมกันโดยได้นำเอาเทคโนโลยีระบบการผลิตแบบอัตโนมัติมาใช้ในการออกแบบและจัดสร้างระบบประกอบชิ้นส่วนอัตโนมัติ ซึ่งจะนำไปใช้ในงานการเชื่อมแบบจุด (Spot welding) ของการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

Categories: ผลงานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต