โครงการ Prototype Robotic for In-Pipe Inspection - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการ Prototype Robotic for In-Pipe Inspection

ดำเนินการให้กับ : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในกระบวนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการผลิต ซึ่งระบบการขนส่งทางท่อลำเลียงเป็นระบบสำคัญของบริษัทฯ และการตรวจสอบภายในท่อนั้น จัดเป็นงานที่มีความยากลำบากค่อนข้างสูงสำหรับการใช้คนในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงมอบหมายให้สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในกระบวนการนี้ และพัฒนาหุ่นยนต์สำรวจภายในท่อ (In-Pipe Inspection Robot) ขึ้น เพื่อช่วยลดความเสี่ยง ความผิดพลาด และความยากลำบากในการใช้แรงงานคน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการผลิตของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

Categories: งานบริการอุตสาหกรรม,ผลงานด้านหุ่นยนค์ภาคสนาม