โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP) รุ่นที่ 10 - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP) รุ่นที่ 10

ผู้ดำเนินการ :

  • อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยและที่ปรึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

ดำเนินการให้กับ :

  • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

4

        สืบเนื่องจากที่ฟีโบ้รับดำเนินงานโครงการ MDICP รุ่น 5 ถึง รุ่น 9    ในส่วนแผนงานเพิ่มความสามารถทางการวางแผนและจัดการเทคโนโลยี  ทั้งนี้มีผลงานประสบความสำเร็จด้วยดี     ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงมอบหมายให้ฟีโบ้ดำเนินการโครงการ MDICP รุ่น 10  ต่อเนื่อง  สำหรับ MDICP รุ่น 10  มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการรวม  17 แห่งใช้วลาในการให้คำปรึกษาเชิงลึก  228 Mandays

Download TH

Categories: ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย