โครงการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์

ผู้ดำเนินการ :

  • ดร.ปราการเกียรติ ยังคง    
  • นายทศพร บุญแท้    
  • นายบัณฑูร ศรีสุวรรณ        
  • นายสาธิต วณิชชัยกิจ        
  • นายรุ่งโรจน์ หวังเกียรติ

ดำเนินการให้กับ :  

  • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เพื่อเป็นการยกระดับเทคโนโลยีและเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมในการผลิตเครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ภายในประเทศ โดยเฉพาะอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางศัลยกรรมกระดูก ไม้ค้ำยัน โดยตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2551-2554  ทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จึงเห็นควรกำหนดมาตรฐานในอนุกรม คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย

        (1) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กายอุปกรณ์เทียม – ขาเทียม

        (2) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม – แขนเทียม

        (3) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กายอุปกรณ์เทียม – สะโพกเทียม

        (4) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กายอุปกรณ์เทียม – ข้อเท้าและเท้าเทียม

        (5) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กายอุปกรณ์เทียม – การทดสอบอุปกรณ์ข้อเท้าและเท้า

คำแนะนำภาวะการทดสอบแรงกดและการออกแบบอุปกรณ์ทดสอบให้เหมาะสม

ในการนี้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(ฟีโบ้) ได้รับดำเนินการจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ทั้ง 5 เรื่องดังกล่าว เพื่อส่งให้ทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนำไปใช้ในการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมของเครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่อไป และเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแข่งขันได้กับต่างประเทศ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ส่งออกไม่ให้เสียเปรียบในการนำมาตรฐานมาเป็นเครื่องกีดกันทางการค้าโดยไม่เป็นธรรม

Categories: ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย