โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของหุ่นยนต์เพื่อการสำรวจท่อ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของหุ่นยนต์เพื่อการสำรวจท่อ

 ผู้ดำเนินการ :   

  • ดร.ถวิดา มณีวรรณ์         
  • นายรุ่งโรจน์ หวังเกียรติ     
  • นายนาถพงศ์ แก้วเหล็ก   
  • นายธัญญ์นิธิ ขุนนิธิวราวัฒน์         

ดำเนินการให้กับ :  

  • บริษัทในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

 

 pipeclassify[1]

 

             เนื่องจากในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีระบบที่เกี่ยวข้องกับของไหล และก๊าซเป็นจำนวนมาก โดยของไหลต่างๆ จะถูกลำเลียงผ่านท่อส่งไปยังสถานีต่างๆ ซึ่งท่อที่ใช้ลำเลียงเหล่านี้ จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงอยู่สม่ำเสมอ ตามรอบของการซ่อมบำรุง เพื่อหารอยรั่วซึมตามจุดต่างๆ หรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา ซึ่งในปัจจุบันการตรวจหารอยรั่วต่างๆ ทำได้ยาก และใช้เวลามาก ทางฝ่ายซ่อมบำรุงจึงมีความต้องการให้ทางสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามออกแบบ พัฒนาและจัดสร้างระบบตรวจสอบภายในท่อขึ้น ซึ่งต้องเริ่มต้นจากขั้นตอนของการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาก่อน เพื่อทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นก่อนการออกแบบและจัดสร้างต่อไป

 

 

[1] H. R. Choi and S. M. Roh, “In-pipe robot with active steering capability for moving inside of pipelines,”
Bioinspiration and Robotics: Walking and Climbing Robots, Book edited by M. K. Habib, 2007. 

Download TH

Categories: งานบริการอุตสาหกรรม,ผลงานด้านหุ่นยนค์ภาคสนาม