25 ปี FIBO - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

25 ปี FIBO

  • 25 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ.

นิทรรศการ FIBO’s 25th Anniversary: Robotics of Thailand, robotics for Thailand

2 – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ.

ดาวน์โหลดข้อมูลผลงานจัดแสดง (ดาวน์โหลดข้อมูลผลงานจัดแสดง)