หน้าแรก - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ไทย
  • อังกฤษ

กิจกรรมด้านอื่น ๆ

กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ปฏิทินกิจกรรม

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
กุมภาพันธ์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 • FIBO Virtual Openhouse
  All day
  25-03-2021-28-03-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

26
 • FIBO Virtual Openhouse
  All day
  26-03-2021-28-03-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

27
 • FIBO Virtual Openhouse
  All day
  27-03-2021-28-03-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

28
 • FIBO Virtual Openhouse
  All day
  28-03-2021-28-03-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

29
30
 • FIBO Board Meeting#2/2564
  10:00 -12:00
  30-03-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

31
เมษายน
เมษายน
เมษายน
«
»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
กุมภาพันธ์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 • FIBO Virtual Openhouse
  All day
  25-03-2021-28-03-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

26
 • FIBO Virtual Openhouse
  All day
  26-03-2021-28-03-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

27
 • FIBO Virtual Openhouse
  All day
  27-03-2021-28-03-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

28
 • FIBO Virtual Openhouse
  All day
  28-03-2021-28-03-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

29
30
 • FIBO Board Meeting#2/2564
  10:00 -12:00
  30-03-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

31
เมษายน
เมษายน
เมษายน

งานด้านอื่น ๆ

บทความของ ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม​ ​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า​ ​ธนบุรี​ได้​รับการติดต่อ​ให้​ประมวล…

รวมผลงาน

ผลงานด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ดำเนินการให้กับ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม …
Read More

ดำเนินการให้กับ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและกา…
Read More

ดำเนินการให้กับ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ด้วยภารกิจซึ่งทาง สคร. ต้องทำการเชื่อมโยงระบบเ…
Read More

ดำเนินการให้กับ :  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)…
Read More

ผลงานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

ดำเนินการให้กับ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรณ์น้ำและ…
Read More

ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

ผู้ดำเนินการ : รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา รศ.ดร. สยาม เจริญเสียง ผศ.ดร. พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ดร. อาบทิพย์…
Read More

ผู้ดำเนินการ : อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยและที่ปรึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ดำเนินการให้กับ : กรมส่งเสริมอุต…
Read More

ผู้ดำเนินการ : ดร.ปราการเกียรติ ยังคง     นายทศพร บุญแท้     นายบัณฑูร ศรีสุวรรณ         นายสาธิต วณ…
Read More

ผลงานด้านหุ่นยนค์ภาคสนาม

ดำเนินการให้กับ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความต้องการสำรวจละอ…
Read More