หน้าแรก - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

กิจกรรมด้านอื่น ๆ

กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ปฏิทินกิจกรรม

Wed Mar 0 3

ประชุมแนะนำการเขียนประเมินงาน (วิศวกร+เจ้าหน้าที่)

ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

Fri Mar 1 2

FIBO ORG Meeting [Faculty's Load]

ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

Thu Mar 2 5

FIBO Virtual Openhouse

ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

Thu Mar 2 6

FIBO Virtual Openhouse

ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

Thu Mar 2 7

FIBO Virtual Openhouse

ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

Thu Mar 2 8

FIBO Virtual Openhouse

ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

Tue Mar 3 0

FIBO Board Meeting#2/2564

ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

«
»
Wed Mar 0 3

ประชุมแนะนำการเขียนประเมินงาน (วิศวกร+เจ้าหน้าที่)

ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

Fri Mar 1 2

FIBO ORG Meeting [Faculty's Load]

ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

Thu Mar 2 5

FIBO Virtual Openhouse

ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

Thu Mar 2 6

FIBO Virtual Openhouse

ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

Thu Mar 2 7

FIBO Virtual Openhouse

ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

Thu Mar 2 8

FIBO Virtual Openhouse

ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

Tue Mar 3 0

FIBO Board Meeting#2/2564

ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

งานด้านอื่น ๆ

บทความของ ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม​ ​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า​ ​ธนบุรี​ได้​รับการติดต่อ​ให้​ประมวล…

รวมผลงาน

ผลงานด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ดำเนินการให้กับ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม …
Read More

ดำเนินการให้กับ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและกา…
Read More

ดำเนินการให้กับ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ด้วยภารกิจซึ่งทาง สคร. ต้องทำการเชื่อมโยงระบบเ…
Read More

ดำเนินการให้กับ :  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)…
Read More

ผลงานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

ดำเนินการให้กับ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรณ์น้ำและ…
Read More

ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

ผู้ดำเนินการ : รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา รศ.ดร. สยาม เจริญเสียง ผศ.ดร. พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ดร. อาบทิพย์…
Read More

ผู้ดำเนินการ : อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยและที่ปรึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ดำเนินการให้กับ : กรมส่งเสริมอุต…
Read More

ผู้ดำเนินการ : ดร.ปราการเกียรติ ยังคง     นายทศพร บุญแท้     นายบัณฑูร ศรีสุวรรณ         นายสาธิต วณ…
Read More

ผลงานด้านหุ่นยนค์ภาคสนาม

ดำเนินการให้กับ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความต้องการสำรวจละอ…
Read More