ข้อมูลสถาบัน - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

ข้อมูลสถาบัน

ประวัติความเป็นมา

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 7 ต่อมาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2546 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีมติยกวิทยฐานะของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาหุ่นยนต์ภาคสนาม เป็น “สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม” โดยมีหน้าที่วิจัยพัฒนา ให้บริการวิทยาการแก่สังคม เปิดสอนหลักสูตรที่มีความสามารถเฉพาะทางและมอบปริญญาได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2538   ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาหุ่นยนต์ภาคสนาม โดย ดร.ชิต เหล่าวัฒนา มีพันธกิจด้านการพัฒนางานวิจัย และบริการวิชาการ

2543   ผลักดันการจัดตั้งสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย (Thai Robotic Society: TRS) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์แก่บุคคลทั่วไป สร้างเครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการในระดับอุดมศึกษา ก่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการในการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของไทยและเกิดการแข่งขันหุ่นยนต์ต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย

2545   ริเริ่มจัดแข่งขันหุ่นยนต์รายการแรก โดยฟีโบ้ร่วมผลักดันให้เกิดการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ROBOT CONTEST การแข่งขันหุ่นยนต์ของนักเรียน นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน

2546   ได้รับการยกวิทยฐานะเป็น สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม โดยมีหน้าที่วิจัยพัฒนา ให้บริการวิชาการแก่สังคม เปิดสอนและให้ปริญญาหลักสูตรที่มีความสามารถเฉพาะทาง

2546   เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นที่แรกของไทย

2547   เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันเชิงอุตสาหกรรม

2548   บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จบการศึกษาเป็นรุ่นแรก

2549   จัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านการผลิตขั้นสูงในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในเชิงวิชาการและวิจัย นำสู่การวิจัยเชิงพาณิชย์ เกิดการนำองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาบุคลากรทั้งในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ยกระดับประเทศไทยจากประเทสที่รับผลิต เป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิต คงความเป็นประเทศที่ส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อันดับ 1

2551   นำทัพจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศไทย (พ.ศ.2551-2555)

2552   เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

2552   ขยายพื้นที่การเรียนการสอนไปยัง อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม ชั้น 14

2554   ปรับปรุงหลักสูตรสาขาการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันเชิงอุตสาหกรรมใหม่ และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นธุรกิจเทคโนโลยี

2555   ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

2556   เปิดหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจเทคโนโลยี

2556   พัฒนาหลักสูตรใหม่วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

2557   เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ทำให้มีการสอนสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ครบทั้ง ตรี-โท-เอก เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

2557   เปิดใช้อาคารใหม่ อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

2557   ดำเนินโครงการศึกษาความต้องการบุคลากรและเทคโนโลยีด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศไทย

2559   นิทรรศการ “20th Anniversary Professional Robot Maker: เหลียวหลังมองอดีต มุ่งหน้าสู่อนาคต” ในโอกาสครบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งฟีโบ้

2560   ผลักดันการรวมกลุ่ม Robotic Cluster จนเกิดการรวมตัวกันของ SI ไทย เป็นสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) และการรวมตัวของสถาบันการศึกษา จัดตั้งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) เพื่อสนับสนุนกลไกการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศ อีกทั้งมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

2562   จัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Technology Roadmap) สำหรับศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (ARIPOLIS) ภายใต้การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi)

2563   นิทรรศการ “25th Anniversary: Robotics of Thailand, robotics for Thailand” ในโอกาสครบ 25 ปี แห่งการก่อตั้งฟีโบ้

การดำเนินงานของฟีโบ้จากอดีตจนถึงปัจจุบัน มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในสาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และความเป็นผู้นำในสหวิทยาการ ทั้งทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมทั้งด้านธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องและส่งเสริมกับสถานภาพปัจจุบันของประเทศไทยที่กำลังเติบโตทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง