การจัดการความรู้ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

การจัดการความรู้

ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ.2549 – 2563 (KMUTT Roadmap 2020) ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยสร้างระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนการจัดการความรู้ระยะ 10 ปี (2552-2561) เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการเตรียมพร้อม องค์ความรู้ อันประกอบด้วยข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ และปัญญาที่จำเป็นต้องปฏิบัติ

ทั้งนี้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อนำทุนทางปัญญามาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ระหว่างบุคลากร เพื่อนำความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและทิศทางการจัดการความรู้ของสถาบันฯ จัดทำแผนการจัดการความรู้ บริหารแผนฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย รวมทั้งการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง