อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ไทย
  • อังกฤษ

อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก

ชั้น 1


 • ส่วนต้อนรับ
 • โรงประลอง (Workshop)
 • ชมรมธนบุรีโรบอทคอนเทส

 

ชั้น 2


 • สำนักงานผู้อำนวยการ
 • ห้องปฏิบัติการวิจัย
 • ส่วนจัดแสดงผลงาน

 

ชั้น 3


 • ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านหุ่นยนต์
 • ห้องเรียน
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องประชุม
 • พื้นที่ค้นคว้า
 • สโมสรนักศึกษา

 

ชั้น 4


 • ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านหุ่นยนต์
 • ห้อง Maker Space

ชั้น 5


 • ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
 • ห้องปฏิบัติการวิจัย
 • ห้องปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์
 • ห้องพักนักศึกษา
 • พื้นที่วิจัย

ชั้น 6


 • ห้องประชุม
 • ห้องพักอาจารย์
 • ห้องพักวิศวกร