การควบคุมคุณภาพ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

การควบคุมคุณภาพ

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ได้ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งกำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ และคณะทำงานด้านประกันคุณภาพเพื่อรับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รวมถึงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานตามรายมาตรฐานและรายตัวบ่งชี้ ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง ต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปี เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาและเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น