Ai for All - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ไทย
  • อังกฤษ

Ai for All

รับชม FIBO Talk Series : การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ สร้างระบบเกษตรอัจฉริยะต่อยอดเชิงพาณิชย์

ทาง Facebook Live วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564

รับชม FIBO Talk Series : การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ สร้างระบบเกษตรอัจฉริยะต่อยอดเชิงพาณิชย์

โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

🔸ป้าหมายโครงการ

🔸 ระบบอัตโนมัติและการเกษต

🔸 นวัตกรรมที่น่าสนใจสำหรับการเกษตร

🔸 การยกระดับการเกษตรของไทย

โครงการส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน และพัฒนานวัตกร/นักวิจัย/วิศวกร/วิสาหกิจเริ่มต้นด้านวิทยาการหุ่นยนต์

โดย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอเชิญผู้สนใจ รับชม FIBO Talk Series : การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ สร้างระบบเกษตรอัจฉริยะต่อยอดเชิงพาณิชย์

ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 – 20.00 น.

ในรูปแบบ FACEBOOK LIVE รับชมไลฟ์

 

โครงการส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน และพัฒนานวัตกร/นักวิจัย/วิศวกร/วิสาหกิจเริ่มต้นด้านวิทยาการหุ่นยนต์

ภายใต้แผนงานปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน และปัญญาประดิษฐ์/วิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โครงการริเริ่มสำคัญ (flagship project) ปีงบประมาณ 2563

แหล่งทุนวิจัย: สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุน ด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา วิจัยและสร้างนวัตกรรม

หัวหน้าโครงการ: รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เป้าหมาย: เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความตระหนัก มีศักยภาพและความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ สามารถทำงานโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม:
1) เกิดการพัฒนากำลังคนในและนอกระบบการศึกษาด้านวิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
2) บุคลากรทุกระดับทั้งนักเรียนนักศึกษา นักวิจัย แรงงานในอุตสาหกรรม และอาจารย์ตระหนักและมีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและ ประโยชน์ของวิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
3) มีบุคลากรทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และปัญญประดิษฐ์เพิ่มขึ้น
4) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาลงเนื่องจากทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์ได้ง่ายแม้จะอยูู่ในพื้นที่ห่างไกลผ่านการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource sharing)

5 โครงการกิจกรรม ประกอบด้วย:

1) Advanced Learning Lab/Resource Sharing รายละเอียดโครงการ
2) Premium Training รายละเอียดโครงการ
3) Virtual Classroom for Learning รายละเอียดโครงการ
4) System Integration Demonstration รายละเอียดโครงการ
5) Project-based Learning รายละเอียดโครงการ

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่ :

โทร. 0-2470-9339 หรือทางอีเมล information@fibo.kmutt.ac.th

กิจกรรมในโครงการ:

21 กรกฎาคม 2563 – กิจกรรมอบรม “การใช้งานระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการเคลื่อนไหวบนเตียง” ณ บริษัท พาราเมาท์ เบด (ประเทศไทย) จำกัด รับชมวิดีโอ

2-6 สิงหาคม 2563 – ระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่สำหรับโลจิสติกส์ภายในโรงพยาบาล จัดแสดงในงาน Thailand Research Expo 2020 พร้อมเผ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

18 สิงหาคม 2563 – เผยแพร่กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการทำโจทย์จริงในอุตสาหกรรม ด้วยกระบวนการ Work Integrated Learning (WIL) และ Co-op รับชมวิดีโอ

21 สิงหาคม 2563 – เผยแพร่ข้อมูล Project – based Learning EP.1 โครงการอุปกรณ์ตรวจวัดโรคอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีอิเลคโตรเวคติ้ง รับชมวิดีโอ

24 สิงหาคม 2563 – เผยแพร่ข้อมูล Project – based Learning EP.2 โครงการระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อวินิจฉัยภาพถ่ายทางการแพทย์ รับชมวิดีโอ

27 สิงหาคม 2563 – เผยแพร่ข้อมูล Project – based Learning EP.3 โครงการการพัฒนาระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่สำหรับโลจิสติกส์ภายในโรงพยาบาล รับชมวิดีโอ

2 กันยายน 2563 – เผยแพร่ข้อมูล Project – based Learning EP.4 โครงการข้อเข่าเทียมที่ปรับตัวแปรการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์ รับชมวิดีโอ

9 กันยายน 2563 – เผยแพร่ข้อมูล ระบบ TeleOperation for Learning รับชมวิดีโอ

15 กันยายน 2563 – เผยแพร่ข้อมูล Project – based Learning EP.5 โครงการระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อป้องกันแผลกดทับในผู้สูงอายุ รับชมวิดีโอ

17 กันยายน 2563 – กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ การเรียนรู้ผ่านการทำโจทย์จริงในอุตสาหกรรม ผลงานหุ่นยนต์บริการ MuMII รับชมวิดีโอ

25 กันยายน 2563 – ผลงานหุ่นยนต์ผู้ช่วยอัจฉริยะ จัดแสดงในพิธีเปิดศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC)

2 ตุลาคม 2563 – นักพัฒนาในโครงการพัฒนากายอุปกรณ์ฯ (แขนเทียม ขาเทียม) หารือแนวทางร่วมวิจับกับทีมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ

6 ตุลาคม 2563 – เผยแพร่ข้อมูล Project – based Learning EP.6 โครงการหุ่นยนต์ผู้ช่วยอัจฉริยะ รับชมวิดีโอ

11 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2563โครงการอบรมบุคลากรจากภาคเอกชนหลักสูตร Non-degree เรื่อง Robotics ภายใต้กิจกรรมโครงการ Premium Training รับชมวิดีโอ

พฤศจิกายน 2563 – เผยแพร่ข้อมูล Virtual Classroom for Learning การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์ผ่านห้องเรียนเสมือน รับชมวิดีโอ

15 – 29 พฤศจิกายน 2563 – โครงการพัฒนานักเรียนทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robot Project) ภายใต้กิจกรรมโครงการ Premium Training รับชมภาพกิจกรรม กิจกรรมนำเสนอผลงาน 

20 พฤศจิกายน 2563 – เผยแพร่ข้อมูล Advanced Learning Lab/Resource Sharing เป็นแหล่งเรียนรู้และสามารถฝึกปฏิบัติด้านวิทยาการหุ่นยนต์และใช้ทรัพยากรร่วมกัน รับชมวิดีโอ

26 พฤศจิกายน 2563 – เผยแพร่การสัมภาษณ์พิเศษเรื่องบทบาทของวิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย รับชมวิดีโอ

27 – 28 พฤศจิกายน 2563 – อบรมโครงการ Advanced Learning Lab and Resource Sharing ด้วยระบบการเรียนรู้การควบคุมระยะไกลสำหรับการพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ

1 ธันวาคม 2563 – เปิดตัวโครงการ AI FOR ALL

4 ธันวาคม 2563 – กิจกรรม FIBO TOUR สำหรับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ FIBO – SCHOOL CONSORTIUM ภายใต้โครงการ Premium Training

9 ธันวาคม 2563 – เผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถาบันกับโรงเรียน (School Consortium) และกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการทำโจทย์จริงในอุตสาหกรรม ด้วย Co-op / WIL รับชมวิดีโอ

9 ธันวาคม 2563 – กรุงเทพธุรกิจเผยแพร่ข่าวการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อป้องกันแผลกดทับในผู้สูงอายุ อ่านข่าวเพิ่มเติม

14 ธันวาคม 2563 – นิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม NEW NORMAL กิจกรรมภายใต้โครงการ Premium Training รับชมไลฟ์กิจกรรม

30 ธันวาคม 2563 – เผยแพร่ข้อมูลโครงการ FIBO AI/Robotics for All รับชมวิดีโอ

4 มกราคม 2564 – เผยแพร่ข่าวการพัฒนาระบบปัญหาประดิษฐ์เพื่อวินิจฉัยภาพถ่ายทางการแพทย์ อ่านข่าวเพิ่มเติม

16 มกราคม 2564 – FACEBOOK LIVE : FIBO Talk Series : เตรียมตัวอย่างไรให้ติดฟีโบ้ รับชมไลฟ์

23 มกราคม 2564 – FACEBOOK LIVE : FIBO Talk Series : เรียนต่อ โท-เอก วิทยาการหุ่นยนต์ VS เพิ่มความรู้ แบบ FIBO Non-degree รับชมไลฟ์

24 มกราคม – 7 มีนาคม 2564 – โครงการอบรมบุคลากรจากภาคเอกชนหลักสูตร Non-degree หัวข้อ IIoT ผู้สนใจ คลิ๊ก สมัครเข้าร่วมโครงการ

30 มกราคม 2564 – FACEBOOK LIVE : FIBO Talk Series : Hospital Automation Research Center คืออะไร มีความสำคัญต่อการแพทย์อย่างไร รับชมไลฟ์

6 กุมภาพันธ์ 2564 – FACEBOOK LIVE : FIBO Talk Series : วิศวกรฟีโบ้ กับการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ และผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ‘มดบริรักษ์’ หุ่นยนต์สู้โควิด-19 รับชมไลฟ์

13 กุมภาพันธ์ 2564 – FACEBOOK LIVE : FIBO Talk Series : ย้อนเวลาเล่าเรื่องหุ่นยนต์ของไทย 20 ปี จากอดีตถึงปัจจุบัน รับชมไลฟ์

20 กุมภาพันธ์ 2564 – FACEBOOK LIVE : FIBO Talk Series : บทบาทของ AIAT กับโครงการ AI for All • ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้ได้ผลได้อย่างไร รับชมไลฟ์

27 กุมภาพันธ์ 2564 – FACEBOOK LIVE : FIBO Talk Series : ชวนคนไทยมารู้จักและเข้าใจ AI กับ โครงการ AI ไทยสามารถ BY AI FOR ALL รับชมไลฟ์

6 มีนาคม 2564 – FACEBOOK LIVE : FIBO Talk Series : AI @ School กับทักษะแห่งอนาคต เรียนวิทยาศาสตร์ด้วย KidBright Series รับชมไลฟ์

 

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
กุมภาพันธ์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 • FIBO Virtual Openhouse
  All day
  25-03-2021-28-03-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

26
 • FIBO Virtual Openhouse
  All day
  26-03-2021-28-03-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

27
 • FIBO Virtual Openhouse
  All day
  27-03-2021-28-03-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

28
 • FIBO Virtual Openhouse
  All day
  28-03-2021-28-03-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

29
30
 • FIBO Board Meeting#2/2564
  10:00 -12:00
  30-03-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

31
เมษายน
เมษายน
เมษายน
«
»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
กุมภาพันธ์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 • FIBO Virtual Openhouse
  All day
  25-03-2021-28-03-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

26
 • FIBO Virtual Openhouse
  All day
  26-03-2021-28-03-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

27
 • FIBO Virtual Openhouse
  All day
  27-03-2021-28-03-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

28
 • FIBO Virtual Openhouse
  All day
  28-03-2021-28-03-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

29
30
 • FIBO Board Meeting#2/2564
  10:00 -12:00
  30-03-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

31
เมษายน
เมษายน
เมษายน