นางสาวอนุสรา มีชัย | Ms.Anusara Meechai - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

นางสาวอนุสรา มีชัย | Ms.Anusara Meechai

04-นางสาวอนุสรา มีชัย

Education

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำเร็จการศึกษา 2540

Work Experience

พ.ย. 2547 – ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนสำนักงาน / ฟีโบ้

– ผู้ประสานงานในโครงการพัฒนาการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน ( MDICP ) ส่วนการวางแผนและจัดการเทคโนโลยี

ม.ค. 2544 – ต.ค. 2547 ผู้ประสานงานฝ่ายอุตสาหกรรม / ฟีโบ้

ม.ค. 2541 – ธ.ค. 2543 เลขานุการ และงานบริหารทั่วไป / ฟีโบ้

Activities

อ่านหนังสือ

เล่น อินเตอร์เน็ต

ท่องเที่ยว

Contact

E-mail : anusara@fibo.kmutt.ac.th
Tel : 0-2470-8345

Categories: ประวัติบุคลากร