โครงการจัดทำ CD ROM เผยแพร่ในหัวข้อ “Thai Automotive Industry in the New Millennium” - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการจัดทำ CD ROM เผยแพร่ในหัวข้อ “Thai Automotive Industry in the New Millennium”

ผู้ดำเนินการ :

  • ดร.สยาม เจริญเสียง
  • นายธีระ  แย้มกลิ่น

ดำเนินการให้กับ :

  • Bureau of Small Industrial Development (BSID)

2007 28

        ตามที่รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมยานยนต์และเป็นศูนย์กลางในการผลิตและส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยกอบกู้ฐานะทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศ    และเหตุผลที่ทำให้ประเทศไทยเป็นจุดสนใจในการลงทุนจนทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ เช่น โตโยต้า มิตซูบิชิ  ฮอนด้า  บีเอ็มดับบลิว  ไครส์เลอร์  จีเอ็ม  ฟอร์ด  เข้ามาลงทุนเพราะประเทศไทยมีอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีคุณภาพดีและเข้มแข็ง สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศ ตลอดจนประชากรที่มีคุณภาพ   ดังนั้นเพื่อเป็นการคงฐานะในการลงทุนให้ดำเนินต่อไปและชักจูงให้มีการลงทุนเพิ่ม จึงควรมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสำคัญต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตจ ทำให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ประกอบการในประเทศไทยและต่างประเทศ    ซึ่งในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศนี้การประชาสัมพันธ์ที่ได้ผลรวดเร็วและเผยแพร่ออกไปทั่วโลก  คือ การให้บริการข้อมูลผ่านเครือข่าย Internet ดังนั้นโครงการจัดทำ  CD-ROM เผยแพร่ในหัวข้อ “Thai Automative Industry in the New Millennium” สามารถที่ใช้เป็นต้นแบบในการจัดทำมาตรฐานการให้บริการข้อมูลผ่านเครือข่าย Internet   ต่อไป

 

Download TH

Categories: งานวิจัยเด่น