โครงการอบรมและแนะนำการใช้ Image Processing - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการอบรมและแนะนำการใช้ Image Processing

ผู้ดำเนินการ :

  • ดร.สุเทพ มาดารัสมี
  • ดร.บัณฑิต ทิพากร
  • นายสันติธรรม พรหมอ่อน
  • นายสมพงศ์ เลิศผลไพโรจน์

ดำเนินการให้กับ :

  • บริษัทเคอาร์ พรีซิชั่น (มหาชน) จำกัด

 37

        ระบบ Image Processing ได้มีการนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมอีเล็คโทรนิค บริษัท K.R. Precision เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบการผลิตของบริษัท ดังนั้นฟีโบ้ จึงได้จัดการอบรมในหัวข้อดังกล่าวโดยมุ่งเน้นการนำความรู้ไปใช้งานจริง อย่างไรก็ตามได้มีการปูพื้นฐานเกี่ยวกับ Computer Vision เพื่อให้วิศวกรที่เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบ Machine Vision ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Download TH

Categories: ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย