โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย ระยะ 1 และระยะ 2 - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย ระยะ 1 และระยะ 2

ผู้ดำเนินการ :

  • อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

ดำเนินการให้กับ :

  • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 15

        ฟีโบ้ได้รับเลือกให้ดำเนินงานโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย (ITB) ระยะ 1 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   มีหน้าที่บริหารโครงการ เตรียมความพร้อมนักวินิจฉัย ที่ปรึกษา ผู้ช่วยที่ปรึกษา   และให้บริการวินิจฉัยสถานประกอบการและแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รวม 69 แห่ง   แบ่งเป็นส่วนงาน ITB (สถานประกอบการด้านซื้อขาย ผลิตสินค้าและให้บริการ)   28  แห่ง   และส่วนงาน TQS (สถานประกอบด้านซอฟแวร์โดยเฉพาะ)  41 แห่ง   และหลังจากที่ฟีโบ้รับดำเนินงานโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทยระยะที่   1    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมอบมายให้ฟีโบ้ดำเนินการโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทยระยะที่ 2 ต่อเนื่อง    โดยฟีโบ้ มีหน้าที่ให้บริการวินิจฉัยสถานประกอบการ และแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  รวม 10   แห่ง  เวลาทำงานประมาณ  300 Mandays 

Categories: ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย