โครงการอบรมหลักสูตรการใช้งาน Laser - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการอบรมหลักสูตรการใช้งาน Laser

ผู้ดำเนินการ :

  • ดร. พิเชษฐ์  ลิ้มสุวรรณ
  • ดร. ขวัญ อารยะธนิตกุล

ดำเนินการให้กับ :

  • บริษัท รีท-ไรท์ (ประเทศไทย) จำกัด

36

        โครงการนี้ฟีโบ้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการใช้งาน Laser ให้กับบริษัทรีท-ไรท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐาน และสามารถประยุกต์ใช้เลเซอร์ ในงานด้านต่างๆ เช่น งานอุตสาหกรรม งานทางการแพทย์ และรู้จักวิธีการใช้เลเซอร์ ในการทำงานอย่างถูกวิธี และปลอดภัย

Download TH

Categories: ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย