โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน รุ่นที่ 5-9 - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน รุ่นที่ 5-9

ผู้ดำเนินการ :

  • อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยและที่ปรึกษาภายนอกมหาวิทยาลั

ดำเนินการให้กับ :

  • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 14

        กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของไทยให้เข้าสู่ระบบการค้าสากลและสามารถสร้างสมรรถนะในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน      ทั้งนี้ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ทางฟีโบ้ดำเนินการในแผนงานเพิ่มความสามารถทางการวางแผนและจัดการเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการ  โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบเข้าใจถึงสถานภาพทางด้านเทคโนโลยีของตน ค้นหาเทคโนโลยีและความชำนาญหลักที่มีอยู่ในสถานประกอบการ ค้นหาเทคโนโลยีและความชำนาญที่จำเป็นแต่ขาดหายไปและการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่มีผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการทั้งทางบวกและลบ เพื่อผู้ประกอบการสามารถวางแผนกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีของสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม  โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมว่าจ้างฟีโบ้เป็นที่ปรึกษาในโครงการ MDICP  มาแล้วตั้งแต่  MDICP รุ่น 5- 9 

Categories: ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย