โครงการอบรมเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหาร (ด้าน Finite Element Analysis) - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการอบรมเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหาร (ด้าน Finite Element Analysis)

ผู้ดำเนินการ:

  • ดร.สุรเชษฐ์ ชุติมา
  • ดร.ทศนพ กำเนิดทอง
  • ดร.กรุณา ตันวิสุทธิ์
  • นายปัฐม์ เปี่ยมรุ่งเรือง
  • นายวีระชาติ กุลศิริเกษม
  • นายภาณุวัฒน์ มาเสถียร

ดำเนินการให้กับ:

  • บริษัทซีเกทเทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด

 

        โครงการนี้เป็นการให้คำปรึกษาด้าน Finite Element Analysis ซึ่งเป็นกรรมวิธีการวิเคราะห์แบบหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถนำไปประยุกต์กับงานได้หลากหลาย อาทิ การออกแบบชิ้นส่วนที่ต้องการความละเอียดในการวิเคราะห์สูง และการศึกษาผลกระทบของตัวแปรที่เน้นปัจจัยกำหนดในกระบวนการผลิตการศึกษาและเรียนรู้ ความสามารถ ขีดจำกัด ตลอดจนแนวการประยุกต์กับอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้ผู้บริหารสามารถหาแนวทาง และตัวเลือกที่เหมาะสมกับธรรมชาติของการผลิตซึ่งจะยังคุณประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

Categories: งานวิจัยเด่น