โครงการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันด้วยการบริหารจัดการโซ่คุณค่า - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันด้วยการบริหารจัดการโซ่คุณค่า

ผู้ดำเนินการ :

  • อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยฯ และวิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานอื่น

ดำเนินการให้กับ :

  • สถานประกอบการขนาดย่อม และขนาดกลาง 19 แห่ง

 

        16        การบริหารจัดการโซ่คุณค่าให้มีความเหมาะสมที่สุด (value chain optimization) เป็นแนวคิดการบริหารจัดการแบบใหม่ที่ช่วยขจัดอุปสรรคทางการแข่งขันทั้งในแง่ของการตอบสนองที่รวดเร็ว การลดความสูญเสีย การลดต้นทุนรวม การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและการพัฒนาผู้ป้อนชิ้นส่วนที่ดี การเพิ่มคุณภาพและอรรถประโยชน์ของสินทรัพย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ดังกล่าวนี้ต่อการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล จึงร่วมมือกับ มูลนิธิเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการเชิงทฤษฎี การปฏิบัติการ การนำความรู้ที่ได้รับจากอบรมไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตน พร้อมมีการติดตามผล

Categories: ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย