บทความของ ดร. ชิต เหล่าวัฒนา Archives - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

Browsing: บทความของ ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

บทความของ ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

หุ่นยนต์อยากเข้าใจภาษามือมนุษย์ ภาษามือเป็นภาษาที่ใช้ท่าทางของร่างกายของมนุษย์ในการสื่อสาร ซึ่งรวมถึ…