ผลงานด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ Archives - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

Browsing: ผลงานด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ผลงานด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ดร.ปราการเกียรติ ยังคง อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…
ผลงานด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ดำเนินการให้กับ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม …
ผลงานด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ดำเนินการให้กับ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและกา…
ผลงานด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ดำเนินการให้กับ :  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)…
ผลงานด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ดำเนินการให้กับ : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  (สคบ.) ฟีโบ้ได้รับความไว้วางใจจาก สคบ. และได้…
ผลงานด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ดำเนินการให้กับ : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จากการที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร้องทุกข์ปัญหาค…
ผลงานด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ผู้ดำเนินการ :    ผศ.ดร.พิชิต ฤกษนันทน์  นายวรวิทย์ พันธุ์ปัญญาเทพ นายสาธิต วณิชชัยกิจ นายสมพงษ์ เลิ…
ผลงานด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ผู้ดำเนินการ :                    รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา    นายวุฒิชัย วิศาลคุณา    นายสาธิต วณิชชัยกิ…
ผลงานด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ผู้ดำเนินการ :   นายเกษม สิริรัตน์ชูวงศ์    ดร.พิชิต ฤกษนันทน์   ดร.ชิต เหล่าวัฒนา นายธีระ แย้มกลิ่น…