งานวิจัยเด่น Archives - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

Browsing: งานวิจัยเด่น

Researchers and developers: Dr. Rardchawadee Silapunt Mr. Roongrote Wangkiet Mr. Wuttichai Visarnkun…
งานวิจัยเด่น

บทความวิจัย กลุ่มงานวิจัยด้านการรับรู้ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ งานวิจัยที่มุ่งเน้นการ…
งานวิจัยเด่น

โครงการจัดสร้างระบบอัตโนมัติเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตอุปกรณ์ที่พักของชุดหัวอ่าน Hard Disk Driv…