ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย Archives - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

Browsing: ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

ผู้ดำเนินการ : ดร.สุเทพ มาดารัสมี ดร.บัณฑิต ทิพากร นายสันติธรรม พรหมอ่อน นายสมพงศ์ เลิศผลไพโรจน์ ดำเ…
ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

ผู้ดำเนินการ : อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยและที่ปรึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ดำเนินการให้กับ : กรมส่งเสริมอุต…
ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

ผู้ดำเนินการ : ดร.ปราการเกียรติ ยังคง     นายทศพร บุญแท้     นายบัณฑูร ศรีสุวรรณ         นายสาธิต วณ…
ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

ผู้ดำเนินการ : ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ และอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย ดำเนินการให้กับ : กรมส่งเสริมอุตสาหกร…
ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

ผู้ดำเนินการ : ดร.พิชิต ฤกษนันทน์ ดำเนินการให้กับ : บริษัทซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด         กา…
ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

ผู้ดำเนินการ : ดร. พิเชษฐ์  ลิ้มสุวรรณ ดร. ขวัญ อารยะธนิตกุล ดำเนินการให้กับ : บริษัท รีท-ไรท์ (ประเ…
ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

ผู้ดำเนินการ : อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยและที่ปรึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ดำเนินการให้กับ : กรมส่งเสริมอุต…
ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

ผู้ดำเนินการ : อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ดำเนินการให้กับ : กรมส่งเสริมอุ…
ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

ผู้ดำเนินการ : อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยฯ และวิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานอื่น ดำเนินการให้กับ : สถานประกอ…