Coconut Garden Care คว้าชนะเลิศ UAV Startup มุ่งหน้าธุรกิจอากาศยานไร้คนขับ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

Coconut Garden Care คว้าชนะเลิศ UAV Startup มุ่งหน้าธุรกิจอากาศยานไร้คนขับ

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ในนามทีม COCONUT GARDEN CARE คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันรายการ UAV STARTUP 2017 จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA รับเงินรางวัล 300,000 บาท พร้อมมุ่งหน้าสู่ธุรกิจด้านอากาศยานไร้คนขับ

NIA และ GISTDA จัดโครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application เพื่อค้นหาไอเดียธุรกิจใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานและภาคอุตสหกรรม โดยจัดให้มีการจัดแข่งขัน Pitching จำนวน 8 ทีม แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ Hardware และ Software ผู้ชนะเลิศ ด้าน Hardware คือทีม Coconut Garden Care จากสถาบันวิทยการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และด้าน Software คือทีม ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดไฟป่าด้วยอากาศยานไร้คนขับ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

โดรนพ่นสารกำจัดศัตรูพืช โดยนายกฤตธัช สาทรานนท์ นายวีระชาติ ค้ำคูณ นายวุฒิภัทร โชคอนันตทรัพย์ นายณัฐพงษ์ ฉางแก้ว และนายชินวัตร ชินนาพันธ์ โดยมี ดร.อรพดี จูฉิม เป็นที่ปรึกษา สามารถกำจัดศัตรูพืชรบกวนซึ่งเป็นปัญหาของชาวสวนมะพร้าวได้ตรงจุด อีกทั้งแม่นยำ ประหยัดเวลา และช่วยลดความเสี่ยงการสัมผัสกับสารเคมีของเกษตรกร

Categories: กิจกรรมนักศึกษา,ข่าวและกิจกรรม