DEPA-FIBO ร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ ส่งเสริมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมจริงระหว่างศึกษา - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

DEPA-FIBO ร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ ส่งเสริมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมจริงระหว่างศึกษา

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล DEPA ออกมาตรการให้ทุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital scholarship) หวังผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยได้พิจารณาให้ทุนกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) จำนวน 20 ทุน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อทุน จัดสรรงบประมาณเป็นสองส่วนหลัก ส่วนแรกสำหรับนักศึกษาในการลงทะเบียนและเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อยกระดับความรู้ในหลักสูตรปริญญาตรีของฟีโบ้ (มูลค่าไม่เกิน 300,000 บาท/ราย) และส่วนที่สองสำหรับสบทบเป็นค่าจ้างเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาและเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ (มูลค่าไม่เกิน 700,000 บาท/ราย)

นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการนี้ เมื่อเรียนในระดับชั้นปีที่ 3 จะได้รับการฝึกฝนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้งานอุปกรณ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการและความเป็นไปได้ในการลงทุน  และเมื่อนักศึกษาเรียนเข้าสู่ระดับชั้นปีที่ 4 จะเข้าเรียนในโปรแกรมที่ออกแบบพิเศษ ในรูปแบบโมดูลจำนวน 2 โมดูล ได้แก่ โมดูล Manufacturing และโมดูล Industrial Project เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำโครงการที่เป็นความต้องการแท้จริงของภาคอุตสาหกรรม และสามารถใช้เวลาต่อเนื่องทั้งภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 พัฒนาโครงงานให้เกิดผลสำเร็จ มีผลงานอยู่ในระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม ถือเป็นจุดเด่นที่สร้างให้นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรฟีโบ้ แตกต่างจากนักศึกษาหลักสูตรอื่นทั่วไป

โครงการนี้ได้รับความสนใจจากบริษัทในภาคอุตสาหกรรมจำนวนมาก เช่น บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิคัล เวิร์คส์ จำกัด บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาซาฮี ไทย อัลลอย จำกัด โดยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ตัวแทนของแต่ละบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมกับคณาจารย์ FIBO สัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาที่สมัครเข้ามาในโครงการ เพื่อค้นหานักศึกษาที่ใช่และมีความสามารถเหมาะสมกับโจทย์ที่ต้องการพัฒนาของบริษัทมากที่สุดเข้าร่วมงานต่อไป

Categories: กิจกรรมฝ่ายการศึกษา,ข่าวและกิจกรรม